Get Adobe Flash player

เปลี่ยนภาษา/Chang Language

ประมวลภาพกิจกรรม

มุมเสียงธรรม

Facebook

Home เกี่ยวกับการบวช

เกี่ยวกับการบวช

 

เกี่ยวกับการบวช

Ordain

พิธีบวช (เฉพาะวัดเทพธิดาราม วรวิหาร) พร้อมคำแปล
- นาคอุ้มผ้าไตรลุกขึ้นยืนแล้วกล่าวว่า -
อุกาสะ วันทามิ ภันเต, สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต, มะยา กะตัง ปุญญัง สามินา อะนุโมทิตัพพัง,  สามินา กะตัง ปุญญัง มัยหัง ทาตัพพัง,  สาธุ สาธุ อะนุโมทามิ, กาสะ การุญญัง กัตวา,  ปัพพัชชัง เทถะ เม ภันเต
ขอโอกาส กระผมขอกราบไหว้ท่าน ขอรับ, ขอท่านได้โปรดอดโทษทั้งปวง แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,  กระผมสร้างบุญอะไรไว้ ขอท่านผู้เป็นนายพึงอนุโมทนา,  ท่านบำเพ็ญบุญอะไรไว้ พึงให้แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ,  กระผม ขออนุโมทนาบุญ,  ขอโอกาส ขอท่านโปรดอนุเคราะห์,  ให้การบรรพชา แก่กระผมด้วยเถิด ขอรับ
อะหัง  ภันเต,  ปัพพัชชัง  ยาจามิ 
ท่านขอรับ  กระผมขอบรรพชา
ทุติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  ปัพพัชชัง  ยาจามิ 
ท่านขอรับ  กระผมขอบรรพชา  แม้ครั้งที่สอง
ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  ปัพพัชชัง  ยาจามิ 
ท่านขอรับ  กระผมขอบรรพชา  แม้ครั้งที่สาม
- นั่งคุกเข่าประณมมือแล้วกล่าวว่า -
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,  นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ , อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต , อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ขอท่านโปรดอนุเคราะห์ รับผ้ากาสาวะนี้ ให้กระผมบวช เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงเถิด ขอรับ
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,  นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ , อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต , อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ขอท่านโปรดอนุเคราะห์ รับผ้ากาสาวะนี้ ให้กระผมบวช เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงเถิด ขอรับ
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ,  นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ , อิมัง กาสาวัง คะเหตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต , อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ขอท่านโปรดอนุเคราะห์ รับผ้ากาสาวะนี้ ให้กระผมบวช เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงเถิด ขอรับ
-นาคส่งผ้าไตรคืนให้พระอุปัชฌาย์แล้วกล่าวว่า -
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง ทัตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ขอท่านโปรดอนุเคราะห์ ให้ผ้ากาสาวะนั้น ให้กระผมบวช เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงเถิด ขอรับ
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง ทัตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ขอท่านโปรดอนุเคราะห์ ให้ผ้ากาสาวะนั้น ให้กระผมบวช เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงเถิด ขอรับ
สัพพะทุกขะ นิสสะระณะ, นิพพานะ สัจฉิกะระณัตถายะ, เอตัง กาสาวัง ทัตวา, ปัพพาเชถะ มัง ภันเต, อะนุกัมปัง อุปาทายะ
ขอท่านโปรดอนุเคราะห์ ให้ผ้ากาสาวะนั้น ให้กระผมบวช เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน เป็นเครื่องสลัดออกจากทุกข์ทั้งปวงเถิด ขอรับ
กัมมฐานเบื้องต้น (มูลกัมมฐาน)
เกสา, โลมา, นะขา, ทันตา, ตะโจ   (อนุโลม)
ผม, ขน, เล็บ, ฟัน, หนัง (ตามลำดับ)
ตะโจ, ทันตา, นะขา, โลมา, เกสา  (ปฏิโลม)
หนัง, ฟัน, เล็บ, ขน, ผม (ทวนลำดับ)
ขอศีล ๑๐
อะหัง  ภันเต, สะระณะสีลัง  ยาจามิ
กระผมขอสรณคมน์ และศีล ขอรับ
ทุติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  สะระณะสีลัง  ยาจามิ
กระผมขอสรณคมน์ และศีล แม้ครั้งที่สอง ขอรับ
ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  สะระณะสีลัง  ยาจามิ
กระผมขอสรณคมน์ และศีล แม้ครั้งที่สาม ขอรับ
นะโม  ตัสสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สัมมาสัมพุทธัสสะ (ว่า ๓ จบ)
ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์นั้น ซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลส ตรัสรู้ชอบได้ ด้วยพระองค์เอง
(จากนั้น พระอาจารย์จะกล่าวว่า ยะมะหัง วะทามิ ตัง วะเทหิ แปลว่า "เธอ จงกล่าวตามเรา" ให้นาคกล่าวรับว่า อามะ ภันเต แปลว่า "ขอรับ กระผม"  จากนั้นพระอาจารย์จะให้สรณคมน์ และศีล ให้นาคกล่าวตามทีประโยค ดังนี้)
พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
กระผม ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง
ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
กระผม ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง
สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
กระผม ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ทุติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
กระผม ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง
ทุติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
กระผม ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง
ทุติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
กระผม ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง
ตะติยัมปิ  พุทธัง  สะระณัง  คัจฉามิ
กระผม ขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม
ตะติยัมปิ  ธัมมัง  สะระณัง  คัจฉามิ
กระผม ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม
ตะติยัมปิ  สังฆัง  สะระณัง  คัจฉามิ
กระผม ขอถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม
(จากนั้น พระอาจารย์จะกล่าวว่า  ติสะระณะคะมะนัง  นิฎฐิตัง แปลว่า "ไตรสรณคมน์ จบแล้ว"
ให้สามเณรกล่าวรับว่า อามะ  ภันเต แปลว่า  "ขอรับ กระผม"  เมื่อรับไตรสรณคมน์จบถือได้ว่านาคได้เป็นสามเณรโดยสมบูรณ์  แต่สามเณรต้องรักษาศีล ๑๐ ดังนั้น พระอาจารย์จะกล่าวนำให้สมาทานศีลทีละตอน ให้สามเณรกล่าวตาม ดังต่อไปนี้)

๑. ปาณาติปาตา  เวระมะณี, สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ

กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ฆ่าสัตว์
๒. อะทินนาทานา  เวระมะณี,  สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้
๓. อะพรัหมะจะริยา  เวระมะณี,  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ประพฤติ ไม่ประเสริฐ (การมีเพศสัมพันธ์)
๔. มุสาวาทา  เวระมะณี,  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ พูดเท็จ
๕. สุรา เมระยะ มัชชะ ปะมาทัฏฐานา  เวระมะณี,  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ดื่มน้ำเมาคือสุรา และเมรัย เป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๖. วิกาละโภชะนา  เวระมะณี,  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ บริโภคอาหาในเวลาวิกาล
๗. นัจจะ คีตะ วาทิตะ วิสูกะทัสสะนา  เวระมะณี,  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการ ฟ้อนรำขับร้องประโคมและดูการละเล่น
๘. มาลา คันธะ วิเลปะนะ ธาระณะ มัณฑะนะ  วิภูสะนัฏฐานา เวระมะณี,  สิกขาปะทัง  สะมาทิยามิ
กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้
๙. อุจจาสะยะนะ มะหาสะยะนา  เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กระผม ขอสมาทานสิกขาบทงดเว้นจากการนอนบนที่นอนสูงที่นอนใหญ่
๑๐. ชาตะรูปะ ระชะตะ ปะฏิคคะหะณา  เวระมะณี, สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กระผม ขอสมาทานสิกขาบท งดเว้นจากการรับทอง และเงิน

อิมานิ ทะสะ สิกขาปะทานิ สะมาทิยามิ  (ว่า ๓ จบ)

กระผม ขอสมาทานสิกขาบท ๑๐ นี้

คำขอนิสสัย (ขออาศัยพึ่งพิง)

อะหัง  ภันเต,  นิสสะยัง  ยาจามิ
กระผม ขอนิสสัย ขอรับ
ทุติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  นิสสะยัง ยาจามิ
กระผม ขอนิสสัย แม้ครั้งที่สอง ขอรับ
ตะติยัมปิ  อะหัง  ภันเต,  นิสสะยัง ยาจามิ

กระผม ขอนิสสัย แม้ครั้งที่สาม ขอรับ

อุปัชฌาโย  เม  ภันเต  โหหิ. (ว่า ๓ จบ)
ขอท่านเป็นอุปัชฌาย์ ของกระผมเถิด ขอรับ

(พระอุปัชฌาย์กล่าวว่า)                                     (สามเณรกล่าวรับว่า)
ปะฏิรูปัง       สมควรแล้วหรือ อุกาสะ สัมปะฏิจฉามิ    ขอโอกาส ขอรับกระผม
โอปายิกัง     ชอบแก่อุบายแน่หรือ สัมปะฏิจฉามิ       ขอรับกระผม
ปาสาทิเกนะ สัมปาเทถะ เธอจงยังความปฏิบัติให้ถึงพร้อมด้วยอาการอันน่าเลื่อมใส สัมปะฏิจฉามิ ขอรับกระผม

อัชชะตัคเคทานิ เถโร, มัยหัง ภาโร, อะหัมปิ เถรัสสะ ภาโร (ว่า ๓ จบ)
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป พระเถระย่อมเป็นภาระของกระผม, แม้กระผมย่อมเป็นภาระของพระเถระ

คำบอกบริขาร (ข้าวของเครื่องใช้)

(พระอุปัชฌาย์บอกว่า)                              (สามเณรกล่าวรับว่า)
อะยันเต ปัตโต    นี้คือบาตรของเธอ อามะ ภันเต    ขอรับ กระผม
อะยัง สังฆาฏิ      นี้คือผ้าสังฆาฏิ อามะ ภันเต    ขอรับ กระผม
อะยัง อุตตะราสังโฆ   นี้คือผ้าอุตตราสงค์ อามะ ภันเต    ขอรับ กระผม
อะยัง อันตะระวาสะโก  นี้คือผ้าอันตรวาสก อามะ ภันเต   ขอรับ กระผม

คำถามอันตรายิกธรรม (คุณสมบัติของการบวช)

(พระคู่สวดบอกว่า)                                                      (สามเณรกล่าวรับว่า)
กุฏฐัง                               โรคเรื้อน นัตถิ ภันเต     ไม่เป็น  ขอรับ
คัณโฑ                             โรคฝี นัตถิ ภันเต     ไม่เป็น  ขอรับ
กิลาโส                             โรคกลาก นัตถิ ภันเต     ไม่เป็น  ขอรับ
โสโส โรคม่องคร่อ                โรคหืด นัตถิ ภันเต     ไม่เป็น  ขอรับ
อะปะมาโร                         โรคลมบ้าหมู นัตถิ ภันเต      ไม่เป็น  ขอรับ
มะนุสโสสิ๊                         เธอเป็นมนุษย์หรือ อามะ ภันเต     ใช่  ขอรับ
ปุริโสสิ๊                             เธอเป็นชายหรือ อามะ ภันเต     ใช่  ขอรับ
ภุชิสโสสิ๊                          เธอเป็นไทมิใช่ทาสหรือ อามะ ภันเต     ใช่  ขอรับ
อะนะโณสิ๊                        เธอไม่มีหนี้หรือ อามะ ภันเต     ใช่  ขอรับ
นะสิ๊ ราชะภะโฏ                  เธอไม่ใช่ราภัฏหรือ อามะ ภันเต     ใช่  ขอรับ
อะนุญญาโตสิ๊ มาตาปิตูหิ       บิดามารดาเธอนุญาตแล้วหรือ อามะ ภันเต     ใช่  ขอรับ
ปะริปุณณะวีสะติวัสโสสิ๊         เธออายุครบยี่สิบปีแล้วหรือ อามะ ภันเต     ใช่  ขอรับ
ปะริปุณณันเต ปัตตะจีวะรัง     บาตรจีวรของเธอครบแล้วหรือ อามะ ภันเต     ใช่  ขอรับ
กินนาโมสิ                        เธอชื่ออะไร อะหัง ภันเต.....นามะ  กระผมชื่อ.....ขอรับ

โก นามะ เต อุปัชฌาโย        พระอุปัชฌาย์เธอชื่ออะไร อุปัชฌา โย เม ภันเต, อายัสมา ปะรักกะโม นามะ  พระอุปัชฌาย์ของกระผมชื่อว่าปะรักกะโม ขอรับ

คำขออุปสมบท

สังฆัมภันเต,  อุปะสัมปะทัง  ยาจามิ
กระผม ขอการอุปสมบทต่อสงฆ์
อุลลุมปะตุ  มัง  ภันเต  สังโฆ,  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ
ขอสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ ยกกระผมขึ้นสู่ความเป็นภิกษุด้วยเถิดขอรับ
ทุติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง,  อุปะสัมปะทัง  ยาจามิ
กระผม ขอการอุปสมบทต่อสงฆ์ แม้ครั้งที่สอง
อุลลุมปะตุ  มัง  ภันเต  สังโฆ,  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ
ขอสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ ยกกระผมขึ้นสู่ความเป็นภิกษุด้วยเถิดขอรับ
ตะติยัมปิ  ภันเต  สังฆัง,  อุปะสัมปะทัง  ยาจามิ
กระผม ขอการอุปสมบทต่อสงฆ์ แม้ครั้งที่สาม
อุลลุมปะตุ  มัง  ภันเต  สังโฆ,  อะนุกัมปัง  อุปาทายะ
ขอสงฆ์โปรดอนุเคราะห์ ยกกระผมขึ้นสู่ความเป็นภิกษุด้วยเถิดขอรับ

ควรท่องจำให้แม่นยำ เพราะเป็นประเพณีที่บรรพบุรุษของเราสืบทอดกันมานับพันปี ทำให้พิธีกรรมมีความศักดิ์สิทธิ์ (ถ้าเราไม่ช่วยกันอนุรักษ์ประเพณีการท่องขานนาคเอาไว้ ต่อไปในอนาคต คนมาบวชก็แค่มายืนประณมมือตั้งนะโม 3 จบ ก็กลายเป็นพระกันแล้ว เพราะเห็นแก่ความสะดวกสบาย พิธีกรรมความศักดิ์สิทธิ์ก็จะหายไป) ดังนั้น การท่องขานนาค จะทำผู้บวชได้ใช้ความอุตสาหะ ความเพียรให้พยายามให้ปรากฏ เพราะภาระหน้าที่ในการเป็นพระที่ดีหลังจากได้บวชแล้วนั้น  เป็นภาระหนักกว่านี้มาก  ถ้าท่องขานนาคเท่านี้ยังไปไม่รอด  เมื่อบวชแล้วจะรับภาระหน้าที่ในการเป็นพระที่ดีให้สมบูรณ์ได้อย่างไร

.....................

 

ภาพพิธีบชวช (ตัวอย่าง)

ordination 10

 

ordination 2

โกนหัวให้นาค

ordination 3

ถ่ายภาพร่วมกัน

ordination 4

ขอขมาพ่อแม่

ordination 5

แห่นาคเข้าโบสถ์

ordination 6

วันทาเสมา

ordination 7

หว่านทาน

ordination 8

ขอบรรพชา

ordination 9

ห่มผ้า

ordination 10

รับศีล ๑๐

ordination 11

ขอนิสสัย

ordination 12

ถามอันตรายิกธรรม

ordination 13

ขออุปสมบท

 

คลิกดาวน์โหลดบทท่องขานนาคที่นี่


VDO พิธีบวช

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 06 พฤษภาคม 2013 เวลา 14:29 น.)

 

Add comment


Security code
Refresh